Allez au contenu Allez à la navigation

Teisinės nuostatos

NAUDOJIMO SĄLYGOS IR TAISYKLĖS. PRIVATUMO POLITIKA ("SĄLYGOS")

Prašome atidžiai perskaityti šias Naudojimo sąlygas ir taisykles, Privatumo politiką („Sąlygos", „Naudojimo sąlygos ir taisyklės") prieš naudojantis „Aknė Spot‘as“ tinklapiu ir kitais Mūsų tinklapiais, nurodytais šiose Sąlygose, (toliau "Paslauga") valdomais NAOS Baltic, UAB ("Mus", "Mes" arba "Mūsų" arba „Bioderma“).

Jūsų prieiga ir naudojimasis Paslauga yra nustatomi jūsų sutikimu ir šių Sąlygų laikymusi. Šios Sąlygos taikomos visiems tinklapio lankytojams, vartotojams ir kitiems, kurie naudojasi Paslauga.

Pasiekdami ir naudodamiesi Paslauga Jūs sutinkate su šiomis sąlygomis. Jei jūs nesutinkate su kažkuriomis iš šių Sąlygų, toliau naudotis Paslauga Jūs negalite.

NAOS BALTIC
SAS kapitalas €3,011,500
Pagrindinė būstinė - 75 cours Albert Thomas – 69447 Lyon Cedex 03 – Prancūzija
Būstinė Lietuvoje - Užupio gatvė 30-305, Vilnius.

Įregistruota LYON RCS numeriu 387 496 821
Tel.: +33 (0)4 72 11 48 00

Tinklapio vykdomasis direktorius: David Fabbro, Digital Marketing Officer

Tinklapio dizainas:

AIR PARIS
Société par actions simplifiée (akcinė bendrovė) kapitalas - €80,000
Įregistruota Paris RCS numeriu 418 038 758
Pagrindinė būstinė 352 rue Saint-Honoré – 75001 Paris - Prancūzija
Tel.: +33 (0)1 53 45 35 00

Tinklapis administruojamas:

OVH
SAS kapitalas €10,000,000
Įregistruota Lille Metropole RCS numeriu 424 761 419
Pagrindinė būstinė - 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Prancūzija
Tel.: +33 (0)9 72 37 97 74

AUTORIAUS TEISĖS
 

 • Šioje svetainėje pateikiami ženklai ir logotipai yra registruotieji LABORATOIRE BIODERMA prekių ženklai. Įmonė nesuteikia jokių šioje svetainėje publikuojamų ženklų ar logotipų licencijų ar teisių juos naudoti, tam reikalingas išankstinis rašytinis turėtojo leidimas.
   
 • Bet kuriuos šioje svetainėje publikuojamos dokumentus galima kopijuoti tik informaciniais tikslais ir išskirtinai tik asmeniniam naudojimui. Bet koks kitoks kopijavimas ir naudojimas komerciniais tikslais yra griežtai draudžiamas, negavus išankstinio rašytinio LABORATOIRE BIODERMA leidimo.
   
 • LABORATOIRE BIODERMA pasilieka teisę pradėti teisines procedūras, įskaitant baudžiamąjį persekiojimą, dėl bet kokio jos intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo.
   

ATSAKOMYBĖ
 

 • Visa šioje svetainėje esanti informacija publikuojama tik informaciniais tikslais ir nėra suteikiamas joks laidavimas ar garantija, faktinė ar numatoma. LABORATOIRE BIODERMA negali būti laikoma atsakinga už kokią nors žalą, sukeltą dėl prisijungimo prie šios svetainės ar naudojimosi ja, įskaitant žalą ar virusus, galinčius patekti į naudotojo kompiuterinę įrangą ar bet kokį kitą turtą. 
   
 • LABORATOIRE BIODERMA neatsako už netikslumus, klaidas ar praleidimus šioje svetainėje. Svetainėje pateiktos BIODERMA produktų nuotraukos neįpareigoja teisiškai. Dėl interneto svetainėje prieinamos informacijos tikslumo, patikimumo ar užbaigtumo neteikiamos jokios garantijos. Visa atsakomybė už naudojimąsi tokia informacija tenka naudotojui.
   
 • LABORATOIRE BIODERMA neatsako už jokius pažeidimus, tiesioginius ar netiesioginius, nepriklausomai nuo priežasčių, kilmės, pobūdžio ar pasekmių, kurie gali atsirasti dėl asmens prieigos prie svetainės ar negalėjimo gauti prieigos prie šios svetainės arba naudojimosi svetaine ir (ar) pasitikėjimo informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai kilusia iš tokios naudojimosi.
   
 • Naudotojas sutinka per šią svetainę neperduoti jokios informacijos, galinčios užtraukti civilinę ar baudžiamąją atsakomybę, taigi sutinka per šią svetainę neatskleisti neteisėtos informacijos, taip pat informacijos, galinčios pakenkti viešajai tvarkai, ar įžeidžiančios informacijos.
   
 • LABORATOIRE BIODERMA nekontroliuoja išorės svetainių, susietų su šia svetaine, todėl neprisiima jokios atsakomybės dėl jų turinio. Šie saitai su kitomis svetainėmis jokiu būdu ir jokiomis aplinkybėmis nerodo LABORATOIRE BIODERMA pritarimo šių svetainių turiniui ar ryšių su jomis. Šių svetainių veiklą reglamentuoja jų pačių naudojimo sąlygos ir privatumo politikos. Be to, joks fizinis ar juridinis asmuo neturi teisės sukurti saito, vedančio į šią svetainę, prieš tai negavęs išankstinio LABORATOIRE BIODERMA sutikimo.


NUTRAUKIMAS

Mes dėl bet kokių priežasčių galime suspenduoti arba nutraukti prieigą prie Paslaugos nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo, jei Sąlygos pažeidžiamos ar jų nesilaikoma.

NUORODOS Į KITUS TINKLAPIUS

Mūsų Paslaugoje gali būti nuorodos į korporacinį www.bioderma.lt tinklapį, www.lojalumas.bioderma.lt tinklapį, kurios priklauso Mums ir yra valdomos Mūsų. Paslaugoje gali būti nuorodos į socialinius tinklus. Taip pat Mūsų valdomi tinklapiai: www.atopinis.lt , www.tiesa-mitas.lt , www.jautrioda.ltwww.raustu.ltwww.aknespotas.lt, www.sensibioh2o.lt. Tinklapyje gali būti nuorodos į vaistinių veikiančių Lietuvoje internetines parduotuves. Jokios kitos trečiašalės nuorodos tinklapyje nėra naudojamos ir galios neturi.

REGLAMENTUOJANTI TEISĖ

Šios Sąlygos yra taikomos ir interpretuojamos pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

Jei Mes nevykdome šių Sąlygų nuostatų, tai nebus laikoma kaip šių Sąlygų atsisakymas. Jei kurios nors šių Sąlygų nuostatų teismo būtų pripažintos negaliojančiomis, kitos Sąlygos lieka galiojančiomis.

PAKEITIMAI

Mes pasiliekame teisę vienašališkai modifikuoti, persvarstyti ir keisti Sąlygas bet kuriuo metu. Jei persvarstymas yra esminis vartotojui, stengsimės apie tai informuoti prieš 7 darbo dienas. Kas yra esminis persvarstymas, Mes nuspręsime savo nuožiūra.

Toliau tęsdami naudojimąsi Paslauga po pakeitimų, Jūs sutinkate su pakeistomis Sąlygomis. Jei nesutinkante su naujomis Sąlygomis, Paslauga naudotis negalite.

Sąlygos paskutinį kartą atnaujintos 2018-04-19.

PRIVATUMO POLITIKA

Duomenų valdytojas - Naos Baltic UAB, kodas 300970809, registracijos adresas Užupio g. 30, Vilnius. Šis skyrius Privatumo politika (toliau – „Privatumo politika“) yra skirta asmenims, kurie perka Mūsų platinamas prekes, naudojasi Mūsų paslaugomis, dalyvauja Mūsų organizuojamuose konkursuose arba lankosi interneto svetainėse www.lojalumas.bioderma.lt , www.atopinis.lt , www.tiesa-mitas.lt , www.jautrioda.lt, www.raustu.lt, www.aknespotas.lt, www.sensibioh2o.lt.

Sąvokos, susijusios su Privatumo politika

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Duomenų subjektas – asmuo, kuris domisi Bioderma platinama produkcija ar ja naudojasi, arba asmuo, kuris dalyvauja Bioderma organizuojamuose konkursuose, arba yra juridinio asmens atstovas, arba asmuo, kuris naršo svetainėje.

Svetainė – Mūsų administruojamos svetainės www.lojalumas.bioderma.lt, www.atopinis.lt, www.tiesa-mitas.lt , www.jautrioda.lt, www.raustu.lt, www.aknespotas.lt, www.sensibioh2o.lt ar bet kuri iš jų.

Bioderma Lojalumo Klubo sąlygas ir nuostatas galite rasti čia: http://www.lojalumas.bioderma.lt/salygos-ir-nuostatos/

Bendrosios nuostatos

Privatumo politika nustato ir apibrėžia pagrindinius asmens duomenų tvarkymo, duomenų subjekto teisių įgyvendinimo principus. Papildoma informacija gali būti pateikta pirkimo-pardavimo, paslaugų ir kitose sutartyse.

Naudodamasis Mūsų paslaugomis, pirkdamas prekes, pateikdamas savo duomenis, siųsdamas CV, pildydamas užklausos formą, tęsdamas naršymą svetainėje, duomenų subjektas patvirtina, kad susipažino su šia Privatumo politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jos laikytis. Jeigu nesutinkate laikytis šios Privatumo politikos, prašome nesinaudoti Mūsų paslaugomis ir nenaršyti svetainėje.

Asmens duomenų tvarkymo principai

Mes tvarkome asmens duomenis vadovaudamasi ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo užsakomų ar naudojamų paslaugų, prekių ir to, kokią informaciją pateikia asmuo, kai užsako ir (ar) naudojasi paslaugomis, prekėmis lankosi ar registruojasi svetainėje.

Duomenys tvarkomi tik esant teisėto tvarkymo kriterijui – siekiant užtikrinti paslaugų teikimą; asmens sutikimu; kai tvarkyti asmens duomenis Mus įpareigoja atitinkami teisės aktai; kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl duomenų valdytojo ar trečios šalies teisėto intereso.

Mes siekiame, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais buvo renkami, kad jie būtų tvarkomi laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.

Asmens duomenų šaltiniai

Asmens duomenys gali būti gaunami tiesiogiai iš duomenų subjekto, kuris juos pateikia, kai svetainėje užpildo užklausos formą, atsiunčia savo gyvenimo aprašymą (CV) arba kitu būdu kreipiasi į Mus; iš kliento veiklos, Bioderma asmens duomenų tvarkytojų arba kitų išorinių šaltinių. Duomenys gali būti gaunami ir iš viešai prieinamų šaltinių, pavyzdžiui įmonių interneto svetainių.

Duomenys gali būti generuojami, kai asmuo naudojasi paslaugomis, pavyzdžiui, skambina telefonu, siunčia trumpąją žinutę, elektroninį laišką, užsisako paslaugas ar apsilanko svetainėje.

Asmuo neprivalo pateikti jokių asmens duomenų, tačiau gali būti, kad tam tikros paslaugos, pavyzdžiui prekių pardavimas ar sąskaitos išrašymas, negalės būti suteiktos, jei asmens duomenys nebus pateikti.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

Mes asmens duomenis tvarkome šiais tikslais: produktų pirkimo skatinimo, marketinginės kompanijos vykdymas; lojalumo programos vykdymas; tiesioginė rinkodara, komunikacija su klientais, produktų pardavimas; produktų siuntimas ir pristatymas pirkėjui; sąskaitų išrašymas; sutarčių administravimas ir vykdymas; skolų išieškojimas; užklausų administravimas; darbuotojų paieška; akcijų organizavimas; svetainės lankomumo statistika, asmenų identifikavimas; teisinių reikalavimų pateikimas, įvykdymas ir gynimas.

Duomenų subjektų grupės – pirkėjai; verslo partneriai; Bioderma produkcijos naudotojai ir besidomintys Bioderma platinama produkcija, kandidatai, asmenys, ieškantys darbo.

Gali būti tvarkomos šios pagrindinės asmens duomenų kategorijos, tačiau jomis neapsiribojant, vardas, pavardė, darbovietė, pareigos, asmens kodas, amžius/ vaiko amžius, mobilaus telefono numeris, diskusijų forumas; el.pašto adresas, slapyvardis, avataras, galima registracija per Facebook, el. paštas adresas, IP adresas ir kita informacija, reikalinga produktų pardavimui ir paslaugų teikimui, skatinimui, komunikacijai, santykių palaikymui ir sutarčių administravimui; svetainės naršymo istorija ir data.

Gali būti tvarkomos šie specialiųjų kategorijų duomenys: lytis, veido odos tipas, kūno odos tipas, nuotrauka, diagnozė, ar lankytasi pas dermatologą/alergologą, testas odos tipui nustatyti.

Duomenų gavėjai ir gavėjų grupės: valstybės įstaigos ir institucijos, teisėsaugos institucijos; auditoriai, teisės ir finansų konsultantai; trečiosios šalys, tvarkančios registrus, programinę įrangą, skolų išieškojimo įmonės.

Mes tvarkome asmens duomenis šiais tikslais

Produktų pirkimo skatinimas, marketinginės kampanijos vykdymas. Duomenų subjektų grupės - fiziniai asmenys, besidomintys Mūsų platinama produkcija. Tvarkomi asmens duomenys – vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, amžius, lytis. Duomenys gaunami iš duomenų subjekto. Duomenų subjektas turi teisę sutikti / nesutikti su duomenų tvarkymo šiuo tikslu.

Lojalumo programos vykdymas. Asmens duomenys gaunami iš duomenų subjekto. Tvarkomi duomenys: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, gimimo data, lytis, veido odos tipas, kūno odos tipas. Duomenų subjektas turi teisę sutikti / nesutikti su duomenų tvarkymo šiuo tikslu.

Tiesioginės rinkodaros vykdymas. Elektroniniu paštu siunčiami reklaminiai pranešimai, naujienlaiškiai. Naujienlaiškiai siunčiami per Mailerlite programą. Tvarkomi duomenys: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, odos tipas. Duomenų subjektas turi teisę sutikti / nesutikti su duomenų tvarkymo šiuo tikslu.

Komunikacijos su klientais vykdymas. Organizuojamos įvairios akcijos, žaidimai, gydytojo konsultacijos. Asmens duomenys gaunami iš duomenų subjekto. Duomenų subjektai gali pateikti klausimus (Facebook, svetainėse).

Duomenų subjektas Mums duotus sutikimus naudoti asmens duomenis bet kuriuo metu gali atšaukti, pranešdamas el. paštu klausk@bioderma.lt arba paspaudus prenumeratos atsisakymo nuorodą iš Mūsų gauto naujienlaiškio apačioje.

Dalyvaudami konkurse laimėti, atsisiųsti pasirinktus produktus ar užduodami klausimą naudojantis Paslauga Jūs sutinkate su šiomis Sąlygomis suteikdami savo vardą ir pavardę, adresą, elektroninio pašto adresą, kuris gali būti naudojamas ateityje tikslinei informacijai suteikti.

Asmens duomenų saugojimo terminas

Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir/ar numato teisės aktai.

Įprastai duomenys tvarkomi 10 metų nuo sutarties pasibaigimo arba santykių su klientais pabaigos.

Kandidatų tapti Bioderma darbuotojais pateikti duomenys saugomi 1 metus.

Asmens duomenys, kurie gauti duomenų subjekto sutikimo pagrindu, saugomi nuo sutikimo gavimo iki jo atšaukimo.

Tvarkomų duomenų teikimas kitiems subjektams

Bioderma tvarkomų duomenų neteikia tretiesiems asmenims be išankstinio duomenų subjekto sutikimo, išskyrus teisės aktų nustatyta tvarka.

Duomenų tvarkytojai

Asmens duomenys tvarkomi trečios šalies CRM programoje Teamgate bei apskaitos programose.

Jūs galite susipažinti su Teamgate platformos privatumo politika šiuo adresu https://www.teamgate.com/lt/gdpr/ .

Duomenis gali tvarkyti duomenų tvarkytojai, teikiantys Mums buhalterinės apskaitos, svetainės prieglobos, duomenų centro ir/arba serverių nuomos, IT priežiūros, išorinio audito ir kitas paslaugas.

Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Mes siekiame užtikrinti, kad ir duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

Duomenų subjektų teisės

Kiekvienas duomenų subjektas turi šias teises:

a) teisę žinoti (būti informuoti) apie savo asmens duomenų tvarkymą;

b) teisę susipažinti su savo tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją apie asmens duomenų saugojimo laikotarpį, taikomas technines ir organizacines priemones duomenų saugumui užtikrinti, gauti informaciją iš kokių šaltinių ir kokie mano asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami;

c) teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi, nesilaikant teisės aktų nuostatų;

d) teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni;

e) teisę reikalauti, kad pateikti asmens duomenys būtų sunaikinti;

f) teisę reikalauti, kad būtų apriboti asmens duomenų tvarkymo veiksmai;

g) teisę reikalauti, kad jo paties pateikti asmens duomenys, jeigu jie tvarkomi jo sutikimo ar sutarties pagrindu, ir jeigu jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, duomenų valdytojo būtų persiųsti kitam duomenų valdytojui, jeigu tai yra techniškai įmanoma (duomenų perkeliamumas);

e) teisę dėl asmens duomenų tvarkymo pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Duomenų subjektas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi asmeniškai, paštu, per pasiuntinį ar el. paštu pateikti rašytinį prašymą (toliau Prašymas) dėl jo teisių įgyvendinimo. Gavę duomenų subjekto prašymą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto prašymo gavimo dienos Mes pateiksime atsakymą.

Prašymą pateikti galite šiais būdais: telefonu: +370 5 2430648, el. paštu klausk@bioderma.lt , atvykti į biurą adresu Užupio g. 30-305, Vilnius.

Duomenų apsaugos pareigūno informacija skelbiama svetainėje.

Duomenų saugumo užtikrinimas

Mes įgyvendiname tinkamas organizacines ir technines duomenų saugumo priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Visi asmens duomenys ir kita duomenų subjekto pateikta informacija laikoma konfidencialia.

Prieigą prie asmens duomenų turi tik tie darbuotojai, paslaugų teikėjai bei įgalioti duomenų tvarkytojai, kuriems ji būtina darbo funkcijoms vykdyti arba paslaugoms teikti.

Slapukai

Siekiant pagerinti lankymąsi, naudojami slapukus (angl. cookies) – nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.

Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą svetainėje, teikti pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainių naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek ir teikiamas paslaugas.

Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

Bendrovės paskyros socialinės žiniasklaidos priemonėse

Šiuo metu Bendrovė yra sukūrusi ir valdo paskyrą/-as socialinės žiniasklaidos priemonėje Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube. Visą informaciją, kurią Jūs pateiksite socialinės žiniasklaidos priemone Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją) ar kuri gaunama Jums aplankius Bendrovės Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube paskyrą (įskaitant informaciją gaunamą socialinės žiniasklaidos priemonės naudojamų slapukų pagalba) ar skaitant Bendrovės įrašus socialinės žiniasklaidos tinkle, kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas Facebook, LinkedIn, Google korporacija. Todėl rekomenduojame perskaityti socialinio tinklo valdytojo Facebook, LinkedIn, YouTube ir Google korporacijos privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su juo dėl Jūsų asmens duomenų naudojimo.

Kaip Bendrovės Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube paskyros administratorius Bendrovė parenka atitinkamus nustatymus, atsižvelgdama į savo tikslinę auditoriją ir į veiklos valdymo ir skatinimo tikslus. Socialinio tinklo valdytojas Bendrovei suteikdamas galimybę sukurti Bendrovės paskyrą socialiniame tinkle ir ją administruoti gali būti apribojęs galimybę keisti tam tikrus, esminius nustatymus ir tokiu būdu Bendrovė negali įtakoti, kokią informaciją apie Jus rinks socialinio tinklo valdytojas Bendrovei sukūrus paskyrą socialiniame tinkle.

Visi tokie nustatymai, tiek parinkti Bendrovės, tiek nustatyti socialinio tinklo valdytojo, gali turėti įtakos Jūsų asmens duomenų tvarkymui naudojantis socialinės žiniasklaidos priemone Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, apsilankant Bendrovės paskyroje ar skaitant Bendrovės pranešimus socialinės žiniasklaidos tinkle. Net, jei Jūs tik žiūrite į Bendrovės pranešimus socialinės žiniasklaidos priemonėje, socialinio tinklo valdytojas gali gauti tam tikrą asmeninę informaciją, tokią kaip, kokiu galiniu įrenginiu Jūs naudojatės ir koks Jūsų IP adresas.

Paprastai, socialinio tinklo valdytojas Jūsų asmens duomenis (net ir tuos, kurie surinkti Bendrovei pasirinkus papildomus paskyros nustatymus), tvarko socialinio tinklo valdytojo nustatytais tikslais, remdamasis socialinio tinklo valdytojo privatumo politika. Tačiau Jums naudojantis socialiniu tinklu, bendraujant su Bendrove per socialinį tinklą, apsilankant Bendrovės paskyroje socialiniame tinkle ar stebint Bendrovės įrašus jame Bendrovė gauna informaciją apie Jus. Bendrovės gaunamų duomenų apimtis priklauso nuo Bendrovės parinktų paskyros nustatymų, susitarimų su socialinio tinklo valdytoju dėl papildomų paslaugų užsakymo, socialinio tinklo valdytojo nustatytų slapukų.

Facebook socialinio tinklo valdytojas renka informaciją, kokio tipo turinį Jūs matote, ką veikiate Facebook socialiniame tinkle, su kokiais asmenimis bendraujate, kaip dažnai ir kiek laiko su jais bendraujate, esate aktyvūs socialiniame tinkle ir kitą informaciją, įskaitant informaciją apie Jūsų naudojamą galinį įrenginį. Norėdami sužinoti daugiau apie socialinio tinklo Facebook valdytojo privatumo politiką spauskite čia https://www.facebook.com/policy.php.

Instagram socialinio tinklo valdytojas renka informaciją, kokio tipo turinį Jūs matote, ką veikiate Instagram socialiniame tinkle, su kokiais asmenimis bendraujate, kaip dažnai ir kiek laiko su jais bendraujate, esate aktyvūs socialiniame tinkle ir kitą informaciją. Norėdami sužinoti daugiau apie socialinio tinklo Instagram valdytojo privatumo politiką spauskite čia https://www.facebook.com/policy.php ir čia http://instagram.com/legal/privacy/.

LinkedIn socialinio tinklo valdytojas renka informaciją, kokio tipo turinį Jūs matote, ką veikiate LinkedIn socialiniame tinkle, informaciją apie Jūsų išsilavinimą, su kuo bendraujate, ir kitą informaciją. Norėdami sužinoti daugiau apie socialinio tinklo Linkedin valdytojo privatumo politiką spauskite čia https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.  

Kai Jūs naudojatės, apsilankote socialiniame tinkle YouTube ar jame žiūrite Bendrovės įrašus neprisijungę prie „Google“ paskyros, Google korporacija renka ir saugo naudodama unikalius identifikatorius, susietus su Jūsų naudojama naršykle, programa ar įrenginiu. Tai padeda tvarkyti kalbos nuostatas per naršymo sesijas. Kai esate prisijungę prie „Google“ paskyros, Google taip pat renka „Google“ Jūsų paskyroje saugomą informaciją. Norėdami sužinoti daugiau apie Youtube ir Google korporacijos privatumo politiką spauskite čia https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines ir čia https://policies.google.com/privacy.

Detalesnė informacija apie socialiniame tinkle Facebook naudojamus slapukus pateikta čia https://www.facebook.com/policies/cookies/

Detalesnė informacija apie socialiniame tinkle Instagram naudojamus slapukus pateikta čia https://www.facebook.com/policies/cookies/ ir čia https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig

Detalesnė informacija apie socialiniame tinkle LinkedIn naudojamus slapukus pateikta čia https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

Detalesnė informacija apie socialiniame tinkle YouTube naudojamus slapukus pateikta čia https://policies.google.com/privacy

Statistika

Svetainės lankytojų statistika analizuojama Google Analytics pagalba. Informacija, surinkta Google Analytics slapukų apie Jūsų svetainės naršymo istoriją, bus perduodama ir saugoma serveriuose, esančiuose JAV.

Kitos nuostatos

Pateikdami savo duomenis, Jūs sutinkate, kad Mes kreiptumėmės į Jus dėl Jūsų užklausos.

SUSISIEKITE

Jei turite klausimų apie šias Naudojimo sąlygas ir taisykles, Privatumo politiką, susisiekite elektroniniu paštu klausk@bioderma.lt.

 • LABORATOIRE BIODERMA pasilieka teisę be perspėjimo dėl bet kokios priežasties ir tik savo nuožiūra keisti, atšaukti, sustabdyti ar nutraukti prieigą prie svetainės ar jos dalies, įskaitant jos turinį, funkcijas ar prieinamumo valandas. LABORATOIRE BIODERMA negali būti laikoma atsakinga už tokių pakeitimų pasekmes.
   
 • Šiuos teisinius pranešimus reglamentuoja Prancūzijos įstatymai ir bet koks ginčas turi būti nagrinėjamas kompetentinguose LIONO (Prancūzija) teismuose.